≡ Menu

GD&TĐ – Hỏi: Nhà giáo Nguyễn Minh Thạc ở Bạc Liêu (nguyenminhthacblgmail.com) viết thư hỏi tòa soạn: Trường hợp nào phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo trình độ thạc sỹ? Cụ thể sẽ phải bồi hoàn như thế nào?
* Trả lời: Ngày 24/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số: 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

Cụ thể theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định này quy định như sau: “Người học theo học trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gấp ba lần thời gian được hưởng chi phí đào tạo”.

Với quy định này, sau khi kết thúc khóa học trình độ thạc sỹ theo diện được học bổng thì người học phải chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với thời gian là 6 năm.

Trường hợp bạn đang công tác tại cơ quan được điều động nhưng xin chuyển sang cơ quan khác (cũng là cơ quan Nhà nước), nếu được sự đồng ý chấp nhận của cơ quan điều động thì bạn không phải bồi hoàn chi phí đào tạo, trường hợp bạn tự ý chuyển, không được sự chấp nhận của cơ quan điều động thì bạn sẽ vi phạm quy định khoản 2 Điều 3 Nghị định này (Người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này mà tự ý bỏ việc) và phải chịu bồi hoàn tính theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định.

Cách tính chi phí bồi hoàn theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 – T2)

Trong đó:

– S là chi phí bồi hoàn;

– F là chi phí đào tạo được cấp;

– T1 là thời gian làm việc theo sự điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được tính bằng số tháng làm tròn;

– T2 là thời gian đã làm việc sau khi được điều động được tính bằng số tháng làm tròn.

Sỹ Điền

Bài viết hữu ích? Muốn nhận thêm thông tin?

View all contributions by

Leave a Comment